Yunnan

 

We have 25 minority groups in Yunnan that population is more than 5000 people in each group.

In those minority groups, you can find 15 typical groups.

Biggest population group is Yi(more than 4 million),smallest population group is Dulong(more than 6000)

15 typical  groups  names : Bai,Hani,Dai,Lisu,Wa,Lahu,Naxi,Jingpo,

Bulang,Pumi,A'cang,Jinuo,Nu,De'ang,Dulong

 Local Guide: Eleanoy.Chen